कार्यक्रम तालिका

Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:30 am
Aashako kiran 05:30 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Bhanchhin Aama Puna Prasaran 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Gaurishankar darpan Puna Prasaran 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:10 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Chalchitra ko Geet 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Aadhunik Geet 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:10 pm - 4:00 pm
Sailung Serofero Samachar 4:00 pm - 4:15 pm
Tamang Bhasako Geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Sathi Sanga Manka Kura 5:10 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Lok Dohori Geet 6:30 pm - 7:00 pm
Sajha Boli 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
sumadhur Sanjh 8:00 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Sajha Sawal 9:15 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
Bhajan Haru 05:45 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Rastriya Geet 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Sahakari Darpan 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:10 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Chalchitra ko Geet 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Sajha Sawal puna Prasaran 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:10 pm - 4:00 pm
Sailung Serofero Samachar 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Pop Geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Talk Fun 5:10 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Aadhunik Geet 6:30 pm - 7:00 pm
Geet Haru 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
Gaubeshi 8:00 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Milijuli Nepali 9:15 pm - 9:30 pm
Aadhunik Geet 9:30 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
Bhajan Haru 05:45 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Radio Karyakrak Nepali Sainik 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Chalchitra ko Geet 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:05 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Ke Chha Khabar 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Aadhunik Geet 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:10 pm - 4:00 pm
Sailung Serofero Samachar 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Pop Geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Sumadhur Sanjh Puna Prasaran 5:10 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Sailung Sambad 6:30 pm - 7:00 pm
Geet Haru 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
Tapai Sanga hamro Pustakalaya 8:00 pm - 8:45 pm
Bihani BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Basibiyalo 9:15 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
Bhajan Haru 05:45 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Rastriya Geet 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Sailung Sambad puna Prasaran 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:10 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Chalchitra ko Geet 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Aadhunik Geet 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:15 pm - 4:00 pm
Sailung Serofero Samachar 4:00 pm - 4:15 pm
Lok Pop Geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Bal Geet 5:10 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Geet Haru 6:30 pm - 7:00 pm
Geet Haru 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
Samjhanako Chautarima 8:00 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Milijuli Nepali 9:15 pm - 9:30 pm
Geet Haru 9:30 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Sailung Serofero Samachar 04:00 am - 04:15 am
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
Bhajan Haru 05:45 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Rastriya Geet 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Chalchitra ko Geet 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:10 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Chalchitra ko Geet 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Samjhanako Chautarima puna prasaran 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:10 pm - 4:00 pm
Lok Pop Geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Hello Bhanchhin Aama 5:30 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Baliyo Ghar 6:30 pm - 7:00 pm
Geet Haru 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
Shabda Shringar 8:00 pm - 8:45 pm
BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Milijuli Nepali 9:15 pm - 9:30 pm
Geet Haru 9:30 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
Bhajan Haru 05:45 am - 06:00 am
Sajha Khabar CIN 06:00 am - 06:30 am
Sunaulo Bihani 06:30 am - 07:00 am
Sailung Serofero Samachar 07:00 am - 07:15 am
Bihani BBC Nepali Sewa 07:15 am - 07:30 am
Rastriya Geet 07:30 am - 08:00 am
Aajako Patra patrika 08:00 am - 08:15 am
Manav Dharma 08:15 am - 09:00 am
Sailung Samachar 09:00 am - 09:15 am
Sailung Deurali 09:15 am - 10:00 am
Thami Bhasako Samachar 10:00 am - 10:05 am
Pop Geet 10:05 am - 11:00 am
Sailung Samachar 11:00 am - 11:10 am
Hindi Geet 11:10 am - 12:00 pm
Sailung Samachar 12:00 pm - 12:15 pm
Lok Dohori Geet 12:15 pm - 1:00 pm
Sailung Samachar 1:00 pm - 1:10 pm
Baliyo Ghar Puna Prasaran 1:10 pm - 2:00 pm
Sailung Samachar 2:00 pm - 2:15 pm
Aadhunik Geet 2:15 pm - 3:00 pm
Sherpa Bhasako Samachar 3:00 pm - 3:10 pm
Diwakalin Sailung Deurali 3:10 pm - 4:00 pm
Sailung Serofero Samachar 4:00 pm - 4:15 pm
Thami Bhasako geet 4:15 pm - 5:00 pm
Sunuwar Bhasako Samachar 5:00 pm - 5:10 pm
Bal Chautari 5:10 pm - 6:00 pm
Sailung Samachar 6:00 pm - 6:30 pm
Geet Haru 6:30 pm - 7:00 pm
Mahila Aawaj 7:00 pm - 7:30 pm
Sajha Khabar CIN 7:30 pm - 8:00 pm
Bishram 8:00 pm - 8:45 pm
Bihani BBC Nepali Sewa 8:45 pm - 9:15 pm
Gaubeshi Puna Prasaran 9:15 pm - 10:00 pm
Prasaran banda 10:00 pm - 10:00 pm
Radio Shubharambha 05:00 am - 05:15 am
Stuti Puran 05:15 am - 05:45 am
bhajan haru 05:45 am - 06:00 am